Algemene Voorwaarden & Huisregels

Algemene Voorwaarden & Huisregels

ALGEMENE VOORWAARDEN & HUISREGELS PERSONAL BUDGET GYM 2019.

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen PBG en de sporter en alle werkzaamheden van PBG die daarmee onlosmakelijk zijn verbonden.
1.2 Onder sporter wordt verstaan: de deelnemer van de faciliteiten, lessen of events van PBG.
1.3 Iedere sporter is verplicht kennis te nemen van de algemene voorwaarden van PBG. De algemene voorwaarden staan vermeld op www.personalbudgetgym.nl. Tevens worden er algemene voorwaarden verstrekt via onze eigen branded sportschool app.
1.4 Bij inschrijving van lessen en events verklaart de sporter akkoord te gaan met de algemene voorwaarden. Zodra de betaling geschiedt via de branded sportschool app bent u automatisch akkoord!
1.5 De rechten uit hoofde van inschrijving voor lessen en events zijn persoonlijk.
1.6 PBG behoudt zich het recht voor het totaal aantal inschrijvingen te beperken, alsmede de lesindeling, inzetten van andere Personal Trainers, openingstijden en tarieven te wijzigen.
1.7 De persoonlijke gegevens van sporters zijn strikt vertrouwelijk en worden alleen en uitsluitend voor administratieve doeleinden gebruikt. Deze gegevens worden nooit voor commerciële doeleinden aan derden ter beschikking gesteld.
1.8 Aan het gebruik van extra faciliteiten, bijvoorbeeld douches en lounge ruimte, kunnen geen rechten worden ontleend. Bij gebrek of buiten werking wordt nimmer restitutie van abonnementsgelden plaats.


2. Verantwoordelijkheden en plichten Personal Budget Gym
2.1 PBG verzorgt lessen en events gedurende de overeengekomen periode respectievelijk op de afgesproken dag en datum.
2.2 PBG laat zijn lessen en events verzorgen door of onder verantwoordelijkheid van een hiertoe gekwalificeerde instructeur. Deze instructeur werkt naar beste kunnen en weten.
2.3 PBG is verantwoordelijk dat vakkennis en kwaliteit van haar medewerkers op peil zijn.
2.4 PBG zorgt ervoor dat de accommodatie, gebruikte apparatuur en welke andere gebruikte middelen, dan ook in goede staat verkeren.


3. Eigen risico en aansprakelijkheid van de sporter
3.1 Bezoek aan ruimtes van PBG alsmede gebruik van faciliteiten zoals garderobe en kluisjes is geheel op eigen risico.
3.2 De sporter neemt geheel op eigen risico deel aan lessen en events.
3.3 PBG aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade en/of verlies van eigendommen van de sporter of bezoeker, noch voor enige vorm van lichamelijk letsel, die deze voor, tijdens of na lessen, events en het gebruik van de fitness faciliteiten mocht overeenkomen.
3.4 PBG, haar medewerkers en/of andere hulppersonen zijn niet aansprakelijk voor schade als gevolg van diefstal of verdwijning van goederen.
3.5 Iedere sporter en bezoeker is aansprakelijk voor de door hem of haar aan de eigendommen van PBG toegebrachte schade. Deze schade zal worden verhaald.


4. Deelname en uitsluiting van de sporter
4.1 PBG behoudt zich het recht voor personen de toegang tot de lessen te weigeren.
4.2 Sporters en bezoekers dienen zich gedurende hun verblijf in de ruimtes van PBG aan de algemene voorwaarden en algemene regels van fatsoen. Tevens dienen zij de aanwijzingen die worden gegeven door medewerkers van PBG op te volgen. Als men zich hier niet aan houdt, kan tot verwijdering worden gegaan.
4.3 Elk handelen of nalaten of gedrag van een sporter of bezoeker van PBG in strijd met een of meer bepalingen van de algemene voorwaarden of algemene regels van fatsoen die de naam en/of de gang van zaken van PBG en/of van zijn sporters kan benadelen, geeft PBG het recht met onmiddelijke ingang de deelnameovereenkomst als ontbonden te beschouwen en de betrokkene(n) toegang tot de ruimtes van PBG te ontzeggen, zonder dat dit de grond oplevert tot restitutie van het lesgeld.


5. Lidmaatschap, betaling & afmelden lessen
5.1 Partijen gaan de overeenkomst tot lidmaatschap voor de duur die is vastgesteld op via onze branded sportschool app. Zodra u bevestigd in de app middels een bankbetaling online, gaat u akkoord met alle algemene voorwaarden en huisregels.
5.2 Na de overeengekomen abonnementsvorm wordt het lidmaatschap waarbij opzegging mogelijk is met inachtneming van een opzegtermijn van 1 kalendermaand te rekenen vanaf de 1e dag van nieuwe maand.
5.3 Na de overeengekomen looptijd van een halfjaar, wordt dit lidmaatschap stilzwijgend met de duur van een maand opzegtermijn voortgezet. Na de overeengekomen looptijd van een jaar wordt het lidmaatschap voortgezet, met in achtneming van 1 maand opzegtermijn van 1 kalendermaand te rekenen vanaf de 1e dag van de nieuwe maand.
5.4 Wanneer een sporter het lidmaatschap eerder wenst/moet beeïndigen, wordt de sporter het verschil tussen de prijs die zou hebben gegolden voor de daadwerkelijke looptijd van het lidmaatschap direct verschuldigd of de contractant zorgt voor een overname van het huidige contract aan een nieuwe potentiele klant.

5.5. Opzeggen kan alleen schriftelijk per email.
5.6 De sporter is het abonnementsgeld over de gehele lidmaatschapsperiode bij vooruitbetaling in 1x per bank of a contant verschuldigd.
5.7 Bij het afsluiten van een lidmaatschap dient de 1ste maand contributie of deze maand in ratio vooraf te worden betaald. Vanaf de eerst daarop volgende maand van het lidmaatschap volgend op de periode van ingang, wordt de contributie per maand voldaan door de sporter. Dit geschiedt met behulp van onze branded sportschool app verstuurde maandfactuur. Facturen dienen altijd voor de 1e van de nieuwe maand te worden voldaan. U betaalt altijd vooruit!
5.8 De sporter dient zorg te dragen voor een probleemloze betaling van de periode contributie en andere geldbedragen. Betalingen dienen altijd voldaan te zijn voor de 1e van de nieuwe maand!
5.9 Vanaf het moment dat de sporter in verzuim is worden alle reeds vervallen, voor zover nog niet betaald en nog te vervallen termijnen direct opeisbaar. In dit soort gevallen behoudt PBG zich het recht voor de betreffende sporter het gebruik van de faciliteiten te ontzeggen.
5.10 Afwezigheid van de sporter, door welke reden dan ook, ontheft de sporter niet van de verplichting tot betaling van de verschuldigde contributie en schept voor de sporter niet het recht op enige vermindering van het lidmaatschap of contributie.
5.11 Aan acties of speciale aanbiedingen kunnen voor- of achteraf nimmer rechten worden ontleend.
5.12 De sporter ontvangt na volledige betaling van het afsluiten van het lidmaatschap en het afrekenen van het verschuldigde, direct te betalen bedrag, een bewijs van lidmaatschap via onze branded sportschool app. Ook geldt deze als betalingsbewijs.
5.13 Geldig legitimatie verplicht: paspoort, rijbewijs of identiteitskaart.
5.14 Restitutie is nimmer mogelijk na het afsluiten van een lidmaatschap, rittenkaart of afgenomen dienst. Overname lidmaatschap zoals eerder vernoemd echter wel.
5.15 10 & 20 rittenkaarten dienen vooraf de start trainingsperiode per bank of contant te zijn voldaan middels een factuur via onze branded sportschool app. De 10 ritten is maximaal geldig 10 weken en de 20 rittenkaart maximaal 20 weken. Restitutie is niet mogelijk. Overname wel!
5.16 Inhaalregeling
Uw lessen dienen 24u of langer te voren afgemeld te worden. Dan is er namelijk nog mogelijkheid tot verzetten en het inboeken op een andere plek via de app of in overleg met de persoonlijke planner. Binnen 24u afmelden betekent dat de les verloren gaat, wat ook de reden is en u deze NIET kunt inhalen. U dient tijdig zorg te dragen voor tijdig afmelden via onze branded app of persoonlijk met de sportschooleigenaar, zodat PBG wel weet of u erbij bent of niet. Dit geldt wel slechts alleen voor de eerste dag van ziekmelding! De eerste dag is een wachtdag en is voor eigen rekening! De volgende ziektedagen zijn inhaaldagen, mits deze binnen 4 weken worden ingehaald op afspraak. Hierna vervallen de lessen.
Er is slechts een inhaalregeling van kracht mbt dagen gecancelled door PBG. Vakantie die daadwerkelijk kunnen worden vastgesteld, wordt het termijn in ratio aangepast op de maandfactuur, met een maximim van 4 weken per jaar. Let wel op dat bij de acties half jaar & jaar, ongeacht hoe vaak je op vakantie gaat er daadwerkelijk 6 of 12 termijnen volgens de actie afgenomen moeten worden na de gratis maand(en). De einddatum verschuift bij kosteloze vakantie opname. Voor PT Small Group geldt er geen inhaalregeling!
U bent zelf verantwoordelijk voor uw afspraken te maken, hetzij vaste afspraken of via onze branded app. Indien u hiermee in gebreke blijft, verliest u uw lessen voor die week. U dient dus byzondere afwezigheid tijdig te melden of te overleggen. Er kunnen geen lessen worden meegenomen naar de volgende maand en het nieuwe jaar.


6. Ziekte, zwangerschap, vakantie & aangepast rooster
6.1 lidmaatschappen kunnen niet tijdelijk op non-actief worden gesteld. Bij gebleken geschiktheid om niet te kunnen sporten, welke ongeschiktheid moet blijken uit een medische verklaring van een hiertoe bevoegde arts, wordt de lidmaatschap gepauzeerd met de duur van de ongeschiktheid. De betalingsverplichtingen van de sporter vervallen tijdelijk. De einddatum van het contract zal verschuiven in verhouding met de duur van afwezigheid.
6.2 Abonnementen kunnen worden gepauzeerd voor vakanties of door cultureel gebonden familiebezoeken of gelegenheden(Ramadan) en dit duidelijk aantoonbaar is en met een maximaal van 4 weken per jaar. Het abonnement wordt dan tijdelijk gepauzeerd. De einddatum zal verschuiven met de duur van de pauze.
6.3 In de vakantieperiode waar tijdelijk te kort aan personeel kan zijn, moet het lid bereid zijn aangepaste lessen te accepteren, zodat zij ten aller tijden door kunnen sporten. Dit kan betekenen dat u tijdelijk in een small group rooster terecht kan komen. Ook kunnen, de roostertijden afwijken van de normale openstellingstijden of bepaalde lessen komen te vervallen voor de duur van maximaal 2 weken. Wel wordt er altijd een oplossing aangeboden, zodat het lid kan blijven doorsporten.

7. Feestdagen, wedstrijden, toernooien en demonstraties
7.1 PBG en/of diens vertegenwoordigers behouden zich het recht voor op erkende feestdagen de gehele dag of een gedeelte van de dag te sluiten.
7.2 Eveneens behouden zij zich het recht voor over het gehele of een deel van de locatie te beschikken in verband met evenementen als wedstrijden, toernooien, demonstraties e.d.
7.3 Op nationale feestdagen wordt er afgeweken van het huidige rooster. Dit kunt u terugvinden op onze website. Het kan zijn dat er een dag vervalt of er een aangepast rooster wordt gehanteerd.
7.4 Gesloten feestdagen & zomervakantie
Jaarlijks zijn we tussen 24 December en 01 Januari gesloten zonder inhaalregeling. Dit is een compensatie mbt de extra dagen in een jaar waarbij de sporter extra voordeel haalt. Tevens is er 2 weken per jaar een aangepast rooster ivm onze zomervakantie. Deze periode wordt jaarlijks bepaald door de sportschoolhouder! Er zal 1 trainer per tijdsblok aanwezig zijn, waarbij een ieder die op zijn/haar vaste dagen en tijden traint toch kan blijven sporten in de vorm van small group pt.


8. Annuleren door Personal Budget Gym
8.1 PBG mag lessen of events annuleren als hiertoe gegronde en dringende redenen - waaronder overmachtssituaties - zijn. Hierbij kan onder andere worden gedacht aan onverwachte en/of langdurige ziekte etc. Er is wel dan een inhaalregeling van kracht!

9. Kleding, schoenen, mobiele telefoon en handdoek
9.1 Het dragen van schone (binnen) sportschoenen en sportkleding is verplicht.
9.2 Het dragen van knellende of anderszins gevaarzettende kleding of sieraden e.d. is niet toegestaan.
9.3 Het sporten met ontbloot lichaam is niet toegestaan.
9.4 Gerafelde, gescheurde of onwelriekende kleding is niet toegestaan.
9.5 Schoenen dienen te voorzien van een niet-afgevende rubberzool, bij voorkeur niet zwart.
9.6 Straatschoeisel of buiten gedragen schoenen zijn niet toegestaan.
9.7 Het gebruik van mobiele telefoon in de sportruimte is niet toegestaan.
9.8 Het gebruik van een handdoek is bij iedere activiteit verplicht. Handdoek vergeten dan kunt u bij ons een handdoek lenen.
9.9 het dragen van hoofddeksels is niet toegestaan, mits er een religieus argument hiervoor is.

10. Drank, etenswaren en roken

10.1 Alleen drinkflessen met een niet afsluitbare dop zijn toegestaan.

10.2 Roken is niet toegestaan.

10.3 Het nuttigen van etenswaren is enkel toegestaan in de beschikbare ontvangstruimte/bar.


11. Kinderen en huisdieren
11.1 Als leeftijdsgrens geldt 18 jaar of ouder. als de sporter jonger is dan 18 jaar, dient het inschrijfformulier door een van de ouders of voogd ondertekend te worden.
11.2 Enige letsel bij kinderen of schade aan eigendommen van kinderen, ontstaan door - al dan niet geoorloofde - toegang tot de ruimtes van PBG, is voor eigen risico van ouder/voogd.
11.3 Huisdieren zijn niet toegestaan.


12. Klachten
12.1 Klachten dienen schriftelijk te worden ingediend. Dit kan door middel van een e-mail aan Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
PBG maakt binnen veertien dagen na ontvangst van de klacht haar standpunt hierover kenbaar aan de klager.


13. Slotbepalingen
13.1 Alle geschillen naar aanleiding van de overeenkomst tot lidmaatschap tussen de sporter en PBG, zullen worden berecht door een bevoegde rechter.
13.2 De voorwaarden kunnen tussentijds worden gewijzigd. Fouten in deze voorwaarden zijn voorbehouden.
13.3 Voor alle zaken waarin deze voorwaarden niet voorzien, beslist PBG.
13.4 Geschillen tussen partijen worden beheerst door Nederlands recht en worden met de toepasselijke competentieregels voor de bevoegde rechter in het arrondissement Den Haag gebracht.