Algemene Voorwaarden & Huisregels

Algemene Voorwaarden & Huisregels

Artikel 1: Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

- PBG: Patrick Sinke, handelend onder de naam Personal Budget Gym en/of PBG alsmede de activiteiten die onder de naam Personal Budget Gym en/of PBG worden aangeboden.
- PBG app: de door PBG gebruikte app voor communicatie met haar Leden voor onder meer informatie van algemene aard, boeken, verzetten, annuleren of wijzigen van trainingen, overzichten van afgesloten abonnementen, aangeschafte producten, credits voor geannuleerde trainingen, facturen en betalingen, beheer voeding, overzicht openingstijden en webshop.
- Manager/Assistent manager: degene die zorg draagt voor het beheer van de PBG vestiging.
- Lid: de natuurlijke persoon (m/v), op wiens naam het lidmaatschap is geadministreerd.
- Lidmaatschapsovereenkomst: de overeenkomst die ontstaat tussen PBG en een Lid door inschrijving op de wijze zoals beschreven in artikel 2.a en waarin de afspraken tussen partijen zijn vastgelegd inclusief deze algemene voorwaarden en eventuele Extras.
- Overeenkomst: de Lidmaatschapsovereenkomst

Artikel 2: Lid worden en toegang
a. Degene, die Lid wenst te worden bij PBG, kan vanaf de contactpagina van de website van PBG (www.personalbudgetgym.nl) of via het daarop vermelde Whatsapp- of telefoonnummer een intake door een medewerker van PBG op de vestiging van PBG aanvragen. Na afronding van de intake wordt een papieren of digitaal inschrijfformulier als Lidmaatschapsovereenkomst opgemaakt en ondertekend door het Lid.
b. Tenzij er sprake is van de situatie zoals beschreven in artikel 2.c, is een Lid lidmaatschapsgeld verschuldigd vanaf het moment van inschrijving en gaat de SEPA automatische incasso vanaf dat moment van start. Het niet voldoen aan enige betalingsverplichting door een Lid kan er enkel toe leiden dat de Overeenkomst eindigt indien deze wordt ontbonden door PBG.
c. Als het maximum aantal leden is bereikt, hetgeen ter eenzijdige beoordeling is van PBG, kan een natuurlijk persoon indien gewenst op een wachtlijst worden geplaatst. Aan plaatsing op een wachtlijst zijn geen eenmalige of periodieke kosten verbonden.
d. Uitsluitend na een door PBG geaccepteerde boeking van een training in de PBG app krijgt een Lid toegang tot de PBG vestiging. PBG heeft het recht te controleren of Leden rechtmatig in de PBG vestiging binnen zijn of naar binnen willen gaan.
e. In het geval van speciale acties kan PBG aanvullende actievoorwaarden van toepassing verklaren.

Artikel 3: Openingstijden
a. PBG bepaalt de openingstijden gedurende welke gebruik kan worden gemaakt van de Overeenkomst.
b. PBG is gerechtigd om de vestiging geheel of gedeeltelijk te sluiten of openingstijden en/of trainingsroosters van de vestiging aan te passen in geval van onvoldoende trainers of tijdens algemeen erkende feestdagen en schoolvakanties.
c. PBG is gerechtigd de openingstijden van (of onderdelen van) de PBG vestiging tijdelijk of blijvend te wijzigen.
d. PBG is gerechtigd de in de Overeenkomst vermelde PBG vestiging voor reparatie en onderhoudswerk te sluiten. Het Lid heeft geen recht op restitutie van het lidmaatschapsgeld.

Artikel 4: Lidmaatschap, termijn en betaling
a. Een Overeenkomst bij PBG wordt aangegaan in de vorm en voor de duur zoals aangegeven bij de inschrijving, bestaande uit een overeenkomst met een contractduur van 6 maanden vanaf de Ingangsdatum welke in één keer vooruit kan worden betaald of in maandelijkse termijnen kan worden voldaan, iedere overeenkomst met haar eigen specifieke condities en voorwaarden.
b. Indien het lidmaatschap eerder wordt geactiveerd dan de Ingangsdatum, zodat het Lid een aantal dagen eerder gebruik kan maken van de faciliteiten van PBG, is het Lid over deze extra dagen een aanvullend lidmaatschapsgeld verschuldigd, te berekenen naar rato van het aantal extra dagen.
c. Alle door PBG gehanteerde tarieven zijn te vinden op www.personalbudgetgym.nl.
d. Alle bedragen zijn bij vooruitbetaling verschuldigd en opeisbaar.
e. Betaling van het lidmaatschap dient bij een Overeenkomst waar is gekozen voor zesmaandelijkse betaling te geschieden per maand vooruit via SEPA automatische incasso. Termijnbetaling is uitsluitend mogelijk per maand vooruit via SEPA automatische incasso en tegen de daarvoor vastgestelde tarieven per maand.
Na 6 maanden wordt het contract automatisch per maand opzegbaar en kan er maandelijks worden opgezegd met in achtneming van de 1e van de nieuwe maand
Indien tussen PBG en het Lid een maandelijks opzegbare Overeenkomst van kracht is, dienen de daarvoor verschuldigde vergoedingen maandelijks vooruit te worden voldaan via SEPA automatische incasso tegen het voor die Overeenkomst vastgesteld tarief.
Een lidmaatschap is akkoord bevonden door een lid na acceptatie van de app en of ook na de eerste betaling via ideal of sepa incasso.
f. Bij niet tijdige ontvangst door PBG van verschuldigde bedragen om welke reden dan ook (bijv. stornering, onvoldoende saldo, etc.), wordt een e-mail met betaallink aangeboden met daarin een uiterste termijn voor betaling. Indien het Lid aan de balie van PBG betaalt worden € 5,- administratiekosten in rekening gebracht. Indien het Lid niet binnen de in de e-mail aangegeven termijn heeft betaald, is het Lid van rechtswege in gebreke en is PBG gerechtigd incassokosten in rekening te brengen. PBG is vanaf dat moment gerechtigd de totale vordering uit handen te gegeven ter incasso. In dat geval is het Lid gehouden om de volledige opeisbare vordering, waaronder alle bedragen zoals bedoeld in artikel 4.d hierboven, alsmede toekomstige termijnen die verschuldigd (zouden) zijn voor de resterende duur van de overeenkomst, inclusief alle buitengerechtelijke incassokosten ineens te voldoen.
g. Indien het Lid in gebreke is, kan PBG de Overeenkomst met directe ingang beëindigen, onverminderd het recht om de vordering die op dat moment open staat, evenals toekomstige termijnen die verschuldigd (zouden) zijn voor de duur van de Overeenkomst, ineens en direct bij het Lid te (laten) incasseren. Tevens vervalt alsdan het recht van het Lid tot gebruikmaking van de diensten PBG & PBG app.
h. PBG behoudt zich het recht voor haar prijzen en tarieven periodiek te indexeren en wijzigen. PBG zal de gewijzigde tarieven op haar website publiceren en zal haar Leden via de PBG app tijdig vooraf informeren over een wijziging van haar tarieven
i. PBG behoudt zich het recht voor om de groepslesfaciliteiten van tijd tot tijd aan te passen. Hieronder is ook begrepen het (tijdelijk) aanbieden van een aangepast(e) groepsles(rooster), het aanpassen van het aantal uren en de tijden waarop een groepsles wordt gegeven/ingepland, de soorten groepslessen en de inhoud hiervan, de materialen die worden gebruikt bij een groepsles of het annuleren van een of meerdere groepslessen. Deze aanpassingen of annuleringen geven geen recht op teruggave van het lidmaatschapsgeld.
j. Indien een Lid naar de beoordeling van PBG aantoonbaar maakt dat hij wegens medische redenen, blijvend geen gebruik kan maken van de Overeenkomst, krijgt het Lid de mogelijkheid om de Overeenkomst tussentijds te beëindigen met inachtneming van een opzegtermijn van 30 dagen. Indien het van tijdelijke aard is, worden de facturen tot einde contractdatum doorbetaald en worden de credits in een spaardepot gezet in je app. Zodra het lid weer kan sporten, worden deze credits ingezet als zijnde inhaal voor de misgelopen PTs.

Artikel 5: Looptijd en beëindiging lidmaatschap
a. Beëindiging van een lidmaatschap geschiedt door opzegging. Opzegging dient door het Lid per e-mail te geschieden via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.). Als het Lid zijn lidmaatschap niet uiterlijk 30 dagen voor de einddatum van de initiële contractduur schriftelijk of per email bij PBG opzegt, wordt het lidmaatschap automatisch verlengd voor onbepaalde tijd.
b. Indien de Overeenkomst is verlengd voor onbepaalde tijd, kan die met inachtneming van een opzegtermijn van 30 dagen worden opgezegd tegen de eerste dag van een kalendermaand.
c. PBG behoudt zich het recht voor bij wanprestatie, bij ernstige of herhaaldelijke schending van de huisregels of anders gebleken onaanvaardbaar gedrag, ter exclusieve beoordeling door PBG, het Lid de toegang tot de PBG vestiging te ontzeggen en het lidmaatschap (per direct) te beëindigen.
d. Opschorting van het lidmaatschap door het Lid anders dan om medische redenen, als bedoeld in artikel 4.k is niet toegestaan.

Artikel 6: Risico en aansprakelijkheid
a. Het beoefenen van sport kan risicos met zich meebrengen. Het volgen van activiteiten, die deel uitmaken van PBG, is geheel voor eigen risico van het Lid.
b. PBG en de voor haar of in haar opdracht werkzame personen aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor materiële of immateriële schade als gevolg van enig ongeval of letsel van het Lid.
c. Het Lid zal zowel PBG als de Manager/Assistent Manager vrijwaren voor aanspraken van derden ter zake.
d. PBG aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade, verlies of diefstal van eigendommen van het Lid.

Artikel 7: Klachten
In geval van klachten met betrekking tot PBG dient het Lid zich in eerste instantie te wenden tot de Manager/Assistent Manager en in tweede instantie tot PBG (www.personalbudgetgym.nl).

Artikel 8: Persoonsgegevens
a. PBG verwerkt de persoonsgegevens van het Lid met inachtneming van de toepasselijke wet- en regelgeving inzake de bescherming van de persoonlijke levenssfeer.
b. PBG verwerkt persoonsgegevens voor de doeleinden: facturatie, debiteuren administratie, klachtenafhandeling en geschillenbeslechting.
c. Het Lid heeft een inzage-, correctie- en verzetsrecht met betrekking tot de van hem verwerkte persoonsgegevens. PBG kan voor een inzage en/of het doorvoeren van correcties en/of voor het behandelen van een verzet kosten in rekening brengen tot het wettelijk maximum. Het betreffende Lid kan een bezwaar tegen verwerking van zijn persoonsgegevens en verzoeken tot inzage, correctie en verzet richten aan PBG.

Artikel 9: Toepasselijk recht en geschillen
a. Op deze Algemene Voorwaarden en alle overeenkomsten door of met PBG aangegaan, is het Nederlands recht van toepassing.
b. Alle geschillen welke mochten ontstaan naar aanleiding van de Overeenkomst tussen het Lid en PBG zullen worden beslecht door een volgens de wet of het toepasselijke internationale verdrag bevoegde rechter in het arrondissement waar PBG is gevestigd.

Artikel 10: Tot slot
a. Door zijn inschrijving verklaart het Lid deze Algemene Voorwaarden en de huisregels van PBG te accepteren en hiernaar te handelen.
b. Deze Algemene Voorwaarden en de huisregels van PBG zijn terug te vinden op www.personalbudgetgym.nl en in de PBG app.
c. Deze Algemene Voorwaarden tezamen met de Overeenkomst beheersen de rechtsverhouding tussen PBG en het Lid.

PBG heeft als doel alle leden te helpen zich een gezonde en bewuste levensstijl aan te meten in een plezierige en gezellige omgeving. Om dit te bereiken zijn een aantal huisregels noodzakelijk.
Het in strijd handelen met deze regels kan intrekking van de lidmaatschap tot gevolg hebben, zonder restitutie van de contributie.
Huisregels
- Om bij ons te trainen, moet je minimaal 9 jaar oud zijn.
- Het lidmaatschap is persoonsgebonden.
- Registreer je bij ieder bezoek aan de PBG door middel van je boeking via de app.
- Het is in de hele fitnessclub ten strengste verboden te roken.
- Sporttassen, jassen e.d. zijn niet toegestaan in de sportruimtes. Gebruik hiervoor de lockers in de kleedkamers.
- Heren mogen geen singlets dragen in de fitnessruimte.
- Bellen is niet toegestaan binnen de sportruimtes, wel in de lounge.
- Bezorg andere leden geen overlast.
- Schone sportkleding en -schoenen zijn verplicht in de sportruimtes. Geen zolen die afgeven!
- Wil je wat eten? Doe het in de lounge van de gym. Alleen afsluitbare drinkbekers zijn toegestaan binnen de sportruimtes.
- Alleen medewerkers van PBG mogen de geluidsinstallatie bedienen en deuren en ramen openzetten of dichtdoen.
- Na sluitingstijd worden alle kluisjes geopend door onze medewerkers.
- Groepsvorming is alleen toegestaan in onze loungeruimte.
- Het gebruik en handel in anabolen en verdovende middelen is verboden.
- Het is verboden om personal training activiteiten te verrichten bij PBG zonder dat het lid is aangesloten bij het PBG Personal Training Platform en de bijbehorende vergoeding voldoet.
- Om je bij het PBG Personal Training Platform te willen aansluiten is een sollicitatieprocedure van toepassing.
- Het is mogelijk om je abonnement contant te betalen.
- Het gebruik van vloeibaar magnesium en magnesiumpoeder is verboden.
Hygiëne
- Gebruik altijd een handdoek wanneer je traint op de toestellen.
- Zijn toestellen door jouw gebruik vuil/nat geworden? Laat ze dan schoon en droog achter.
- Laat de fitnessruimte altijd schoon en droog achter na gebruik.
Gebruik apparatuur en materialen
- Heb je de losse trainingsapparatuur gebruikt? Ruim dan alles weer netjes op.
- Laat spullen die je niet gebruikt niet op de fitnessvloer liggen.
- Je gebruikt de faciliteiten op eigen risico. PBG is niet aansprakelijk voor schade of letsel dat ontstaan tijdens het gebruik van onze faciliteiten.

Gebruik Credits:
- Elke periode startende de 1e van de maand worden de credit toegewezen. Credits staan voor het aantal Personal Trainingen. Deze aantallen zijn gekoppeld aan je abonnement en kan je grbuiken voor het inplannen van jou trainingen in de app.
- Aantal credits is te zien in je profiel
- Je bent zelf verantwoordelijk voor het inboeken van je credits. Dat betekent dat je zelf moet in- en uitboeken en bij niet nakomen van boeken de verantwoording van verlies in eigen handen ligt
- Credits zijn een kalendermaand geldig
- Er is een 24u regeling van kracht. Dit betekent dat je zelf 24u of langer voor de PT of begeleid sporten moment, de les kan verzetten naar een ander moment of tijdelijk voor maximaal 4 weken kan bewaren en binnen die tijd te herboeken.
- Credits worden niet teruggezet om welke reden dan ook. Ga je op vakantie ben je zelf verantwoordelijk voor het uitschrijven van je credits.
- Alleen verloren credits door niet tijdige inhaal ivm lange vakantie 3 of meer weken is enige reden voor terughalen via de geschiedenis
- Credits kunnen niet worden verrekend of terugbetaald

Bij aantoonbare medische uitval, laten we het abonnement betalend doorlopen tot einde contract en sparen de credits op, zodat bij terugkomst het aantal credits na contract datum alsnog eerst opgemaakt kunnen worden alvorens er nieuwe contracten gesloten worden.
Spelregels Pandemie/Corona
a Bij sluiting door pandemie of afgeleide uitbraken, waardoor we de onderneming moeten sluiten, gaan we over op alternatieven. Zodra binnen niet gesport mag worden, wordt er buitensport georganiseerd. Indien er buiten een verbod komt gaan we over op online training/online coaching. Er is dus geen tussentijdse opzegging mogelijk, gezien we met Personal Training en de club uitstekende alternatieven hanteren. U dient het hele traject uit te sporten en op advies op deze wijze hierna te verlengen en in beweging te blijven, tot er weer binnen gesport kan worden.

Groepslessen:
- Wil je meedoen aan een groepsles? Kom op tijd. Zo kunnen we de lessen vlot laten verlopen.
- Het is niet nodig om een introductietraining voor groepslessen te volgen.
- Neem altijd een handdoek mee

 

Voor je veiligheid (en die van anderen):
- Doe altijd een goede warming-up voordat je gaat sporten.
- Hou je aan de instructies en aanwijzingen van het PBG-personeel.
- Nieuwe leden zonder fitness-ervaring raden we aan eerst een training onder begeleiding te volgen.
- Heb je twijfels over je gezondheid? Neem dan contact op met een arts voordat je een trainingsprogramma start.
- Sportplezier is belangrijk, maar zorg ervoor dat het nooit ten koste gaat van de veiligheid!

 

Voorwaarden:
- Openingstijden, leslocatie, lesindeling en tarieven kunnen veranderen.
- Let goed op je eigendommen. PBG is niet aansprakelijk in het geval van verlies of diefstal.
- Je abonnement wijzigen of opzeggen? Dat kan alleen schriftelijk per e-mail. Doe het voor de 1e van de maand wil het de aankomende maand in werking gezet kunnen worden.
- Het management heeft het recht om personen de toegang te weigeren.
- PBG houdt zich het recht voor om het totaal aantal ingeschrevenen van een groepsles te beperken.
- Als je lid wordt van, ga je automatisch en onvoorwaardelijk akkoord met inhoud van dit reglement.
- Naast deze regels gelden onze Algemene Voorwaarden. Deze vind je in de app en op de website
- Leden die bovenstaande regels niet in acht nemen en aanwijzingen van het management negeren, lopen het risico hun lidmaatschap te verliezen.