Algemene Voorwaarden & Huisregels

Algemene Voorwaarden & Huisregels

ALGEMENE VOORWAARDEN & HUISREGELS PERSONAL BUDGET GYM

 

Artikel 1: Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

1.1 De heer P. Sinke handelend onder de naam Personal Budget Gym: PBG.
1.2 De sporter: de deelnemer van de faciliteiten, lessen en/of events van PBG.
1.3 Overeenkomst: iedere overeenkomst tussen PBG en de sporter en elke wijziging of aanvulling daarop.

Artikel 2: Algemene bepalingen

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen PBG en de sporter en alle werkzaamheden van PBG die daarmee onlosmakelijk zijn verbonden.
2.2 Iedere sporter is verplicht kennis te nemen van de algemene voorwaarden van PBG. De algemene voorwaarden staan vermeld op www.personalbudgetgym.nl.
2.3 Bij inschrijving van lessen en events verklaart de sporter akkoord te gaan met de algemene voorwaarden. Zodra de betaling via de branded sportschool app wordt verricht door de sporter gaat hij met de algemene voorwaarden automatisch akkoord. Deze zijn terug te vinden op de website www.personalbudgetgym.nl.
2.4 De rechten uit hoofde van inschrijving voor lessen en events zijn persoonlijk.
2.5 PBG behoudt zich het recht voor het totaal aantal inschrijvingen te beperken, alsmede de lesindeling, inzetten van andere personal trainers, openingstijden, locaties(binnen/buiten), methode van PT(online/fysiek) en tarieven te wijzigen.
2.6 De persoonlijke gegevens van sporters zijn strikt vertrouwelijk en worden alleen en uitsluitend voor administratieve doeleinden gebruikt. Deze gegevens worden nooit voor commerciële doeleinden aan derden ter beschikking gesteld.
2.7 Aan het gebruik van extra faciliteiten, bijvoorbeeld douches en lounge ruimte, kunnen geen rechten worden ontleend. Bij gebrek of buiten werking vindt nimmer restitutie van lidmaatschapsgelden plaats.

Artikel 3: Uitvoering van de opdracht

3.1 PBG verzorgt lessen en events gedurende de overeengekomen periode respectievelijk op de afgesproken dag en datum. Op PBG rust de verplichting, gelet op het doel en de activiteit, de sporter zo goed mogelijk te begeleiden op de PBG locatie of daarbuiten tijdens de sessies gedurende de lidmaatschapsperiode. PBG voert de werkzaamheden in het kader van de opdracht uit naar beste inzicht, deskundigheid en vermogen. Het betreft een inspanningsverplichting. Dat wil dat zeggend at PBG niet instaat voor het succes en welslagen van de dienstverlening noch voor de mate waarin deze dienstverlening bijdraagt aan het door de sporter gestelde doel.
3.2 PBG laat haar lessen en events verzorgen door of onder verantwoordelijkheid van een hiertoe gekwalificeerde instructeur. Deze instructeur werkt naar beste kunnen en weten.
3.3 PBG is verantwoordelijk dat vakkennis en kwaliteit van haar medewerkers op peil zijn.
3.4 PBG zorgt ervoor dat de accommodatie, gebruikte apparatuur en welke andere gebruikte middelen, dan ook in goede staat verkeren.

Artikel 4: Aansprakelijkheid

4.1 Bezoek aan ruimtes van PBG alsmede gebruik van faciliteiten zoals garderobe en kluisjes is geheel op eigen risico.
4.2 De sporter neemt geheel op eigen risico deel aan lessen en events.
4.3 Voor elke door PBG aanvaarde opdracht geldt dat er sprake is van een inspanningsverplichting. PBG kan nimmer aansprakelijk gesteld worden voor niet behaalde resultaten.
4.4 PBG aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade en/of verlies van eigendommen van de sporter of bezoeker, noch voor enige vorm van lichamelijk letsel, die deze voor, tijdens of na lessen, events en het gebruik van de fitness faciliteiten mocht overeenkomen.
4.5 Iedere sporter en bezoeker is aansprakelijk voor de door hem of haar aan de eigendommen van PBG toegebrachte schade. Deze schade zal door PBG op de sporter worden verhaald.
4.6 De sporter vrijwaart PBG voor schade die hij bij andere deelnemers veroorzaakt.
4.7 PBG is nimmer aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit en verband houdt met een eventuele pandemie/zieke-uitbraak, ook niet in het geval deze pandemie/ziekte-uitbraak haar oorsprong vindt op de locatie van PBG.

Artikel 5: Deelname en uitsluiting

5.1 PBG behoudt zich het recht voor personen de toegang tot de lessen te weigeren.
5.2 Sporters en bezoekers dienen zich gedurende hun verblijf in de ruimtes van PBG aan de algemene voorwaarden en algemene regels van fatsoen te houden. Tevens dienen zij de aanwijzingen die worden gegeven door medewerkers van PBG op te volgen. Het niet opvolgen van deze regels kan tot verwijdering leiden.
5.3 Elk handelen of nalaten of gedrag van een sporter of bezoeker van PBG in strijd met een of meer bepalingen van de algemene voorwaarden of algemene regels van fatsoen die de naam en/of de gang van zaken van PBG en/of van haar sporters kan benadelen, geeft PBG het recht met onmiddellijke ingang de overeenkomst als ontbonden te beschouwen en de betrokkene(n) toegang tot de ruimtes van PBG te ontzeggen, zonder dat dit de grond oplevert tot restitutie van het lesgeld.

Artikel 6: Betalingsvoorwaarden

6.1 Partijen gaan de overeenkomst tot lidmaatschap aan voor de duur die is vastgesteld via de branded sportschool app van PBG. Zodra de sporter bevestigt in de app middels een bankbetaling online, gaat hij akkoord met alle algemene voorwaarden en huisregels.
6.2 De sporter kan het lidmaatschap opzeggen met inachtname van een opzegtermijn van één maand, te rekenen vanaf de eerste dag van de nieuwe maand en rekening houdend met hetgeen in artikel 6.4 bepaald. Opzegging kan alleen schriftelijk of per e-mail.
6.3 Na de overeengekomen looptijd, wordt het lidmaatschap stilzwijgend voortgezet voor dezelfde duur.
6.4 Wanneer een sporter het lidmaatschap eerder wenst te beëindigen, is de sporter het verschil tussen de prijs die zou hebben gegolden voor de daadwerkelijke looptijd van het lidmaatschap direct verschuldigd of de sporter zorgt voor een overname van de overeenkomst aan een nieuwe potentiele klant.
6.5 Bij het afsluiten van een lidmaatschap dient de 1ste maand contributie of deze maand in ratio vooraf te worden betaald. Vanaf de eerst daarop volgende maand van het lidmaatschap volgend op de periode van ingang, wordt de contributie per maand voldaan door de sporter. Dit geschiedt met behulp van onze branded sportschool app verstuurde maandfactuur. Facturen dienen altijd voor de 1e van de nieuwe maand te worden voldaan.
6.6 Indien de sporter niet tijdig betaalt, is PBG gerechtigd de sporter toegang tot de lessen en events te weigeren totdat de betaling binnen is. Daarnaast worden alle voor de resterende duur van de overeenkomst verschuldigde betalingen opeisbaar en dient de sporter deze binnen 14 dagen na opeisbaar worden aan PBG te voldoen.
6.7 Indien PBG over dient te gaan tot incasso van haar vordering, is de sporter tevens alle buitengerechtelijke incassokosten en de wettelijke rente verschuldigd. De buitengerechtelijke incassokosten bij het uit handen geven van de vordering belopen 15% van de ter incasso gegeven bedragen, zulks zonder een maximum en met een minimum van € 75,-.
6.8 Afwezigheid van de sporter, door welke reden dan ook, ontheft de sporter niet van de verplichting tot betaling van de verschuldigde contributie en schept voor de sporter niet het recht op enige vermindering van het lidmaatschap of contributie.
6.9 Aan acties of speciale aanbiedingen kunnen voor- of achteraf nimmer rechten worden ontleend.
6.10 De sporter ontvangt na volledige betaling van het afsluiten van het lidmaatschap en het afrekenen van het verschuldigde, direct te betalen bedrag, een bewijs van lidmaatschap via de branded sportschool app van PBG.
6.11 Restitutie is nimmer mogelijk na het afsluiten van een lidmaatschap, rittenkaart of afgenomen dienst. De overname van een lidmaatschap zoals bepaald in artikel 6.4 is wel mogelijk.
6.12 10 en 20 rittenkaarten dienen voorafgaand aan de trainingsperiode per bank of contant te zijn voldaan middels een factuur via de branded sportschool app van PBG. De 10 rittenkaart is maximaal 10 weken geldig en de 20 rittenkaart is maximaal 20 weken geldig.

Artikel 7: Afmelden

7.1 De lessen dienen 24 uur of langer van te voren afgemeld te worden. Dan is er namelijk nog mogelijkheid tot verzetten en het inboeken op een andere plek via de app of in overleg met de persoonlijke planner. Binnen 24 uur afmelden betekent dat de les verloren gaat. De sporter kan deze les dan ook niet inhalen. De sporter dient tijdig zorg te dragen voor afmelden via de branded app van PBG of persoonlijk met de sportschooleigenaar.
7.2 Het inhalen van een les geschiedt altijd op een zaterdag of zondag. Er kan geen rekening worden gehouden met door de weeks inhalen. Een andere mogelijkheid is dan door de weeks een PT Small Group deelname ter inhaal.
7.3 Er is slechts een inhaalregeling van toepassing voor lessen en events die gecanceld zijn door PBG. De sporter wordt hiervan door PBG op de hoogte gesteld zodat samen een inhaaldag kan worden ingepland.
7.4 De sporter is zelf verantwoordelijk voor de gemaakte afspraken, hetzij vaste afspraken of via de branded app van PBG. De sporter dient bijzondere afwezigheid tijdig te melden of te overleggen. Er kunnen geen lessen worden meegenomen naar de volgende maand en het nieuwe jaar.

Artikel 8: Aanpassing rooster

8.1 Tijdens vakantieperiodes en op erkende feestdagen kan PBG gebruik maken van aangepaste lesroosters en openingstijden, voor de duur van maximaal twee weken. De sporter kan hiervoor geen aanspraak maken op een compensatie.
8.2 PBG is jaarlijks tussen 24 December en 1 Januari gesloten zonder inhaalregeling.

 

Artikel 9: Overmacht

9.1 PBG is niet gehouden tot het nakomen van een of meer verplichtingen onder de overeenkomst met de sporter indien er sprake is van dringende redenen of overmacht.
9.2 Onder overmachtssituaties wordt onder andere verstaan: een niet-toerekenbare tekortkoming van ingeschakelde derden, staking, ziekte van een (personal) trainer, verkeersongeval, weersinvloeden, natuurrampen, internetstoring, stroomstoring, brand, diefstal, overheidsmaatregelen die de ongehinderde nakoming van de overeenkomst verhinderden alsmede iedere situatie die PBG niet heeft kunnen voorzien en waarop zij geen invloed heeft, redelijkerwijze niet van haar kan worden verlangd.

Artikel 10: Verplichtingen van de sporter

10.1 Tijdens de lessen alsmede binnen de sportruimte van PBG dient de sporter geschikte sportkleding en sportschoenen te dragen.
10.2 Het gebruik van een mobiele telefoon in de sportruimte is niet toegestaan.
10.3 Het gebruik van een handdoek is bij iedere activiteit verplicht.
10.4 Het dragen van hoofddeksels is niet toegestaan, mits er een religieus argument hiervoor is.
10.5 De sporter kan binnen de sportruimte van PBG enkel gebruik maken van drinkflessen met een afsluitbare dop.
10.6 Roken binnen de sportruimte van PBG is niet toegestaan.
10.7 Het nuttigen van etenswaren is enkel toegestaan in de beschikbare ontvangstruimte/bar.

 

Artikel 11: Leeftijdsgrens & huisdieren

11.1 Als leeftijdsgrens geldt 18 jaar of ouder. Als de sporter jonger is dan 18 jaar, dient het inschrijfformulier door een van de ouders of voogd ondertekend te worden.
11.2 Enige letsel bij kinderen of schade aan eigendommen van kinderen, ontstaan door - al dan niet geoorloofde - toegang tot de ruimtes van PBG, is voor eigen risico van ouder/voogd.
11.3 Huisdieren zijn niet toegestaan.

 

Artikel 12: Gewijzigd beleid

12.1 PBG heeft het recht de lessen qua locatie en methode tijdelijk te wijzigen indien dit noodzakelijk is, waaronder maar niet beperkt tot een pandemie/ziekte-uitbraak. Indien er niet meer binnen kan/mag worden getraind om welke reden dan ook, verplaatst PBG zich in het voorjaar en in de zomer naar buiten, mits de weersomstandigheden dit toelaten. Indien buiten sporten in deze periode niet mogelijk is wegens de weersomstandigheden, zal PBG de lessen online verzorgen middels ZOOM, SKYPE of een ander voorkomend programma. In de herfst en de winter worden de lessen direct via ZOOM, SKYPE of een ander voorkomend programma aangeboden. De trainer zal inbellen en de sporter voorzien van een personal training online. Deze lessen geschieden op dezelfde vastgelegde tijden. De lidmaatschappen kunnen niet opgezegd worden voor de einddatum.
Artikel 13: Intellectuele eigendom
13.1 Modellen, methodieken en instrumenten die ontwikkeld en/of toegepast worden door PBG voor de uitvoering van de opdracht, zijn en blijven eigendom van PBG. Publicatie of andere vormen van openbaarmaking hiervan kan alleen na verkregen schriftelijke toestemming van PBG. Alle door PBG verstrekte stukken, zoals rapporten, adviezen, trainings- en voedingsschema’s, opdrachten en software etc, zijn uitsluitend te vermenigvuldigingen door PBG.

Artikel 14: Slotbepalingen

14.1 Indien en voor zover op grond van redelijkheid en billijkheid of het onredelijk bezwarend karakter op enige bepaling in deze voorwaarden geen beroep kan worden gedaan, dan komt aan die bepaling qua inhoud en strekking een zoveel mogelijke overeenkomstige betekenis toe, zodat daarop wel een beroep kan worden gedaan.
14.2 De nietigheid of anderszins onafdwingbaar zijn van enige bepaling van deze voorwaarden tast de geldigheid van de overige bepalingen van deze voorwaarden niet aan.
14.3 Tenzij anders tussen partijen is overeengekomen worden alle overeenkomsten met PBG uitsluitend beheerst door Nederlands recht.
14.4 Alle geschillen tussen partijen, ook die welke slechts door een der partijen als zodanig wordt beschouwd, zullen worden beslecht door de bevoegde rechter te ’s-Gravenhage.